Repertoire van de "Slykstappers"  Blije

 1. Zeeman, jouw verlangen is de Zee
 2. Seeman, deine heimat ist das Meer
 3. It âlderhûs
 4. Shenandoah
 5. West-Zuid-West van Ameland
 6. Al die willen te Kaap`ren varen
 7.Jack was ev`ry inch a sailor
 8. It heitelân
 9. A roving Maid
10. The drunken sailor
11. De Ameland
12. Als de klok van Arnemuiden
13. Daar was laatst een meisje loos
14. Schipperskwartier
15. de Slykstappers
16. Aan de oever van de IJssel
17. See, see do wide see
18. Als de oceaan van bier was
19. Haallijntje boellijntje
20. Blow the man down
21. My Bonnie
22. Simmermoarn
23. Johnny is gone to hilo
24  De IJzeren man
25. Homeward bound
26. John Brown`s body
27. Paddy lay back
28. Gangsspilliedje
29. Johnny Johnny
30. Farewell shanty
31. Roll Alabama roll
32. Sacramento
33. The seeman
34. 
35. Strike the bell
36. Curacao
37. It feintsje fan Menaam
38. Myn Berber
39. Schipper, ik wil varen
40. Lady`s
41. the wild The wild rover
42. De Wâldsang
43. Ik bin de allerbêste kok
44. Rum uit Jamaica
45. Wieringen
46. Bitter zeemanslied
47. Whisky Johny
48. Sloop John B
49. Up she goes
50. John Kanaka 

              
51. Friezeliet
52. Mein vader vos ein Dutchman
53.
 Rollinghome 
54. 
En in Amsterdam en in Rotterdam
55. 

56. 
The leaving of Liverpool
57. 
Fire
58.
Syn leafde foar see
59.
All for me grog
60.
Het kleine café
61.
Essequibo river
62.
Goodbye my lover, goodbye
63.
We´re all bound to go
64.
Windjammer song
65.
Rio Grande
66.
Weile Weila
67.
The Sailorboy
68.
Jolly roving tar
69.  The Grmsby Lads
70.  
South Australia
71.
Molly Malone
72.
Blow, ye winds in the morning
73.
Fiddlers Green
74.
Can’t ye dance the polka
75.
Whisky in the jar
76. 

77.
It lot fan Tea
78.
The sailor likes his bottle
79.
It waard alles of neat
80.
Bye, bye my Roseanna
81.
Leave her, Johny, leave her                  
82.
Greenland whale Fisheries
83.
Et noezirô a Walparèso
84.
Maggy may
85.
De âlde Sûdersé
86.
Bloody Mary
87.
Baaie
88.
Five o´Clock in the morning
89.
Fries om ûtens
90.
De Friezen sjonge
91.
De seediken as de stoarmwyn gult
92.
Home boys home
93.
The black velvet band
94.
Star of the county down
95.
The long way to Tipperary
96.
Wrap me up in my tarpaulin jacket
97. The `Ebenezer
98.  
The mermaid
99.
Oh roll the cotton down
100.
A hundred years a go

101. Mingulay boatsong
102.  
Swarte Jantsje
103.  
Roll the old Charot
104.
Wandzjoe ie Stasjoe
105.
Spancill Hill
106.
De âlde goede tiid
107.
Tabé ouwe reus
108.
Oan’e kaei yn Hârns
109.
Goodbye Johnny dear
110.
De Zuiderzee
111.
Vaarwel (aloha-oe)
112.
Zeeman jouw hart is op zee
113  Het woonschip 
114  The “Rosabella”
115  Zeemansgraf
116  
117  I’ll tell me Ma
118  Eriecanal
119  Jutters bût
120  Mull of Kintyre
121  Potpourri
122  The last shanty
123 Sailing
124 The Rose of Tralee
125  Dirty old town
126 The Irish Rover
127 Rolling down to old Maui
128  Op de woelige baren
129  Anchors Aweigh
130  Termunterziel
131  De Linebeam
132  James Craig
133  Op de sluizen van IJmuiden
134  Lied van de zee
135  Pirate song
136  Sandgate lass’s lament
137  Botany bay
138  Bulley in the alley
139 Blijf op me wachten Maria
140 Yn Blije achter de Seedyk
141
142 It antlit
143 Loch Lomond
144 Skûtsjesile
145 Blowing in the wind
146 Kari waits for me
147 The rose of Allendale
148 Sailing home to Dublin City
149 Quare bungle ray
150 Mijn lief
151 Zeeman, o zeeman
152 
153 
154 Santa Lucia
155 The fields of Athenry
156 De verzonken stad
157 Farewell to Carlingford
158 
159 Rolling home
160 Ook matrozen kennen heimwee
161 In the quartermaster's house
162 Adieu to Maimuna
163 Litlle ship
164 The Erie canal
165 The Colorado trail
166 Bora Bora
167 
168 Lovely rose of Clare
169 Sierra Madre del sur
170 Zwerven op zee
171 Word zeeman !
172 Hoog in 't noorden
173 Mannen taan het zeil
174 Zeeroverslied
175 Yellow rose of Texas
176 Pay me o pay me
177 Come, all ye young sailormen